Bolagstyp:   Other
Sektor:   Medtech

Initial take: Chordate Medical

Publicerad 2024.01.23

Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”bolaget”) är verksamma inom medicinteknikbranschen, och bolaget har utvecklat en unik och patenterad behandlingsmetod riktad mot kronisk migrän och kronisk rinit. Bolagets behandling Ozilia® (”Ozilia”) för kronisk migrän använder sig av nervstimulering, en icke-invasiv och läkemedelsfri teknik som är säker för patienten och är förknippad med minimala biverkningar.

Gigantisk marknad

Bedömare uppskattar att 110 till 170 miljoner människor världen över är drabbade av kronisk migrän, vilket gör sjukdomen till en av de mest utbredda globalt. En betydande andel av patienterna är underdiagnostiserade, och det beräknas att drygt 60 % av de med kronisk migrän inte fått en korrekt diagnos. De nuvarande strategierna för behandling är långt ifrån optimala, präglade av begränsad effekt och påtagliga biverkningar, vilket understryker behovet av nya, effektiva behandlingsalternativ.

Plan för exit

Chordate har en tydligt kommunicerad vision om att på sikt sälja bolaget till en större aktör inom medicinteknik- eller läkemedelsindustrin. Vår bedömning är att en sådan transaktion skulle kunna vara aktuell med några års horisont, och att den skulle skapa betydande värde för aktieägarna.

Tydlig strategi

Som en del av förberedelserna för en tänkbar försäljning har bolaget implementerat en tydlig handlingsplan. Först och främst har bolaget byggt upp en bred patentportfölj för att skydda sina innovationer från intrång av konkurrenter. Vidare fokuserar bolaget på att visa behandlingsmetodens effektivitet genom kliniska studier. Slutligen ämnar bolaget belysa det affärsmässiga värdet genom riktade försäljningsinsatser på utvalda nyckelmarknader.