Rapportkommentar
Mer om Adtraction Group
Bolagstyp:   Growth
Sektor:   E-handel

Uppdatering: Adtraction Group Q3'23

Publicerad 2023.11.08

Adtraction redovisade ökad nettoomsättning och EBITA i det tredje kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 353,7 MSEK (240,6), vilket motsvarade en ökning om 47,0 %. Vidare uppgick EBITA till 24,4 MSEK (11,0), vilket motsvarade en EBITA-marginal om cirka 6,9 procent. Periodens justerade fria kassaflöde uppgick till 23,5 MSEK (7,4), samtidigt som nettokassan uppgick till 86,3 MSEK jämfört med 75,9 MSEK vid utgången av Q2’23. Rapporten var starkare än vi hade räknat med, och vi väljer därför att justera upp våra estimat framåt.

Stark tillväxt
Trots en fortsatt tuff marknad för e-handel och nyutlåning växte Adtraction organiskt på 9 av 12 marknader, och omsättningen ökade med 47,0 % totalt. Sammantaget var 1 % av omsättningsökningen organisk, och resterande 46 % var hänförliga till förvärvet av Adservice. Bruttoresultatet växte 58,9% i kvartalet varav 9,8 % var organiskt, vilket vi betraktar som mycket starkt givet rådande marknadsförhållanden.

Förbättrad lönsamhet
Adtractions lönsamhet har historiskt tyngts av bland annat expansion på nya geografiska marknader. Vår bedömning har varit att en avtagande expansionstakt kombinerat med Adservices högre marginaler ska leda till förbättrad lönsamhet. Denna tes bekräftades under kvartalet, och EBITA-marginalen steg till rekordstarka 6,9 %, att jämföra med 4,6 % i Q3’22 och 4,6 % i Q2’23.

Starka kassaflöden bäddar för utdelning och förvärv
En hög andel av Adtractions EBITA konverteras till fritt kassaflöde, vilket historiskt lett till kassauppbyggnad. Framtida kassaflöden kan delas ut till aktieägare, eller användas för att konsolidera marknaden genom förvärv. Om Adtraction utvecklas enligt våra estimat ser vi en uppsida på 93,5 % för 2025E, vilket motsvarar en CAGR om 34,2 %. Om vi applicerar en säkerhetsmarginal på 30 % ser vi i stället en potentiell uppsida på 35,7 %, vilket motsvarar en CAGR om 14,5 %.