Rapportkommentar
Mer om Gullberg & Jansson
Bolagstyp:   ESG Other
Sektor:   Other

Uppdatering: Gullberg & Jansson Q2'23

Publicerad 2023.08.30

Gullberg & Jansson redovisade en minskad omsättning, EBIT och vinst jämfört med Q2’22. Nettoomsättningen minskade med 32,4 % till 100,6 MSEK (148,8). EBIT minskade till 6,2 MSEK (26,3) och vinsten för kvartalet blev 3,8 MSEK (18,9). Försäljningen i kvartalet var något högre än vi räknat med, samtidigt som lönsamheten var något lägre. Vi väljer därför att justera våra estimat något.

Fortsatt tuff marknad

Den försämrade ekonomiska situationen med ökad inflation och högre räntor fortsätter påverka bolagets verksamhet negativt. Under tider av ekonomisk osäkerhet och prisökningar minskar konsumenters köp av sällanköpsvaror, vilket utgör en betydande del av bolagets försäljning inom affärsområdet Hem & Utemiljö. Inom Professionell Grönyta är fastighetsbolag viktiga kunder, och även de har påverkats negativt av den höjda räntenivån. Trots detta växte affärsområdet med 34,3 % i kvartalet, vilket vi anser är starkt givet rådande marknadsförhållanden.

Återgång till lönsamhet

Efter två kvartal av negativt resultat lyckades Gullberg & Jansson återigen visa svarta siffror på sista raden. EBIT-marginalen var dock lägre än i Q2’22, vilket främst är hänförligt till en lägre försäljning, försämrad bruttomarginal och en högre kostnadsmassa. Bruttomarginalen har minskat till följd av ökade kostnader för inköp och en kraftig valutamotvind. Samtidigt satsar bolaget på att utöka produkterbjudandet för att diversifiera verksamheten. Det har resulterat i att bolagets kostnadsmassa ökat, vilket i sin tur påverkat lönsamheten negativt.

Långsiktig potential

Vi står fast vid att bolagets strategi att diversifiera intäktsbasen är rätt väg att gå långsiktigt. Vi förväntar oss ytterligare några utmanande kvartal för Gullberg & Jansson i närtid. men anser att bolaget är väl rustat för att leverera lönsam tillväxt igen när marknaden återgår till det normala.