Rapportkommentar
Mer om NOTE
Bolagstyp:   Other
Sektor:   Other

Uppdatering: NOTE Q3'23

Publicerad 2023.10.19

NOTE är en kontraktstillverkare av elektronikbaserade produkter. Bolagets kunder återfinns inom en flertalet branscher såsom medicinteknik, verkstad, försvar och konsumentelektronik. Bolaget är främst verksamt i Norden, Baltikum, Asien och Europa.

Tillväxten bromsar in

Försäljningen ökade med 11 % till 1034 (930) MSEK i kvartalet. Rensat för förvärv och valutaeffekter uppgick den organiska försäljningstillväxten till 3 %, att jämföra med 18 % i Q3’22 och 7 % i Q2’23. Jämförelsekvartalet Q3’22 påverkades positivt av komponentbristen, och justerat för extraordinär försäljning uppgick den organiska tillväxten till 8 %. Till följd av konjunkturläget har NOTE sett minskad aktivitet från vissa av sina kunder, men det har till stor del kompenserats av ökad aktivitet från andra. Orderläget är fortfarande starkt, och VD Lind-Widenstam bedömer att tillväxttakten kommer öka under 2024.

Försämrad underliggande marginal

EBIT-marginalen uppgick till 9,1 % i kvartalet, att jämföra med 6,1 % (9,4 % justerat för befarad kundförlust) i Q3’22 och 9,8 % i Q2’23. Den försämrade marginalen var främst hänförlig till varierande efterfrågan hos bolagets kunder. Vissa har skalat ner produktion samtidigt som andra skalat upp, vilket påverkade effektiviteten i fabrikerna negativt, och i förläggningen även marginalen. VD är dock positiv inför framtiden och ser potential till marginalförbättring framöver.

Framtidsutsikter

NOTE går upp emot tuffa jämförelsetal, eftersom bolaget växte kraftigt under 2021 och 2022. Trots ett något svagare kvartal andas VD optimism, och bolaget står fast vid sina finansiella mål. I takt med att aktiekursen gått ner samtidigt som omsättning och vinst ökat så har värderingen i bolaget sjunkit. Aktien kan mycket väl fortsätta att gå ner på kort sikt, men vi tror att dessa nivåer kan vara ett attraktivt ingångsläge för den långsiktige investeraren. I vårt huvudscenario ser vi en potentiell uppsida i aktien på 32,7% för 2025E.