Rapportkommentar
Mer om Purefun Group
Bolagstyp:   Other
Sektor:   E-handel

Uppdatering: Purefun Q3'23/24

Publicerad 2024.04.02

Nettoomsättningen uppgick till 62,0 MSEK (59,0) i det tredje kvartalet (november-januari) i Purefuns brutna räkenskapsår 2023/24. Detta innebar en nettoomsättningstillväxt om 5,1 procent jämfört med föregående år, vilket kan sättas i relation till den generella utvecklingen för den svenska e-handeln som såg en minskning med -5,7 procent under perioden. Bruttomarginalen uppgick till 45,5 procent (45,9), vilket var något lägre i jämförelse med samma kvartal föregående år. EBITDA uppgick till 4,3 MSEK (5,0), vilket motsvarade en EBITDA-marginal om 7,0 procent (8,5). Minskningen av EBITDA kan förklaras av framför allt en lägre bruttomarginal samt ökade personal- och övriga externa kostnader.

Kostnadsutveckling
Personalkostnaderna ökade från 3,3 MSEK till 4,3 MSEK i kvartalet, vilket var hänförligt till att bolaget nyanställer tjänstemän för satsningen på nya segment som Party och Kalas. Satsningen minskar beroendet av externa konsulter, säkrar intern kompetens och ska leda till kostnadsoptimeringar. Utöver detta har Purefun fokuserat på att minska system- och IT-kostnader genom att utveckla egna system anpassade för Purefuns verksamhet, vilket ska leda till långsiktiga besparingar. Bolaget har också identifierat ytterligare områden som kan effektiviseras och leda till kostnadsbesparingar framgent.

Outlook
Under de första månaderna av 2024 såg den generella e-handeln i Sverige en ökning med cirka 16,2 procent, vilket är positivt. Purefun expanderade i kvartalet med Party Ninja till Norge, Danmark och Finland, och expansionen ska fortsätta under 2024. Vår bedömning är att det finns goda möjligheter framgent för Purefun att växa och stärka lönsamheten, både utifrån en förbättrad konjunktur och operationella tillväxt- och lönsamhetsåtgärder. Vi har valt att värdera Purefun på 12x EBITDA för 2025/26E. Infrias våra estimat finns en betydande uppsida i aktien. Vi har inte räknat med några förvärv i våra estimat framåt och kommer att uppdatera estimaten om förvärv sker.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.