Rapportkommentar

Uppdatering: Stille Q3'23

Publicerad 2023.11.27

Stille tillverkar nischade medicintekniska premiumprodukter och är ett av världens äldsta medicintekniska bolag. Stille har två segment: Kirurgiska Instrument och Operationsbord, och den viktigaste marknaden är USA, som under 2022 motsvarade cirka 41% av den totala omsättningen.

Helt i linje med estimat
Inför Q3’23 förväntade vi oss förbättringar i leverans- och produktionssituationen samt positiv effekt av prisökningar på innevarande orderstock inom segmentet Operationsbord. Dessutom förväntade vi oss en fortsatt stark efterfrågan från huvudmarknaden USA. Vi räknade med att detta skulle resultera i en marginalexpansion i jämförelse med föregående kvartal inom båda segmenten. Omsättningen kom in helt i linje samtidigt som rörelseresultatet endast var 0,1 MSEK under våra estimat.

Marginalutveckling och lönsamhet
Stilles EBIT-marginal, justerat för engångseffekter, har expanderat sekventiellt under de senaste kvartalen. Det finns flera faktorer till detta, men den främsta anledningen har varit en förbättrad och normaliserad leverans- och logistiksituation. Pandemin påverkade efterfrågan på Stilles produkter negativt och resulterade i komponentsbrist samt väsentliga logistiskproblem. Under 2023 har problemen förbättrats vilket har resulterat i ökad EBIT-marginal.

Outlook
Under de kommande kvartalen förväntar vi oss att EBIT-marginalen fortsätter att expandera drivet av att prisökningar inom segmentet Operationsbord börjar påverka innevarande orderstock, att logistiksituationen fortsätter att förbättras och att den nordamerikanska marknaden fortsätter att vara stark. Under 2024 och 2025 förväntar vi oss en normalisering av marginalerna samt tvåsiffrig omsättningstillväxt drivet av bolagets underliggande strukturella marknadstillväxt. På dagens prisnivåer anser vi att Stille är attraktivt värderat på EV/EBIT 9,8 på 2024E, vilket vi bedömer vara alldeles för lågt givet Stilles starka marknadsposition, tillväxtpotential och stabila affär.

Jakob Stjernberg
Junior Analytiker

Jacob Stjernberg

Jag har varit besatt av aktier sedan 2020 och sedan dess har jag ägnat stora delar av min fritid åt bolagsanalys, parallellt med gymnasiestudier i ekonomi.